Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a actuacions de recuperació de riberes amb acords de custòdia fluvial

Dijous 12 Abril 2018 - 15:22

  
Està oberta la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a actuacions de recuperació de riberes amb acords de custòdia fluvial. La data límit per presentar-s’hi és el 28 de maig.

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A ACTUACIONS DE RECUPERACIÓ DE RIBERES AMB ACORDS DE CUSTÒDIA FLUVIAL 

Dotació màxima per aquesta convocatòria: 500.000€
Com presentar-s’hi: telemàticament. Cal omplir el formulari normalitzat de sol·licitud, que es pot obtenir al portal Tràmits de la Generalitat de Catalunya i, en el cas d'administracions, a l'EACAT.
Data límit per presentar-s’hi: El període per presentar sol·licituds comença l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza transcorreguts dos mesos.

Per a més informació sobre la convocatòria consulteu el DOGC de 27 de març del 2018.

A continuació us recordem la informació que estableixen les bases d’aquesta convocatòria (publicades a 30 de gener del 2018):

BASES DE SUBVENCIONS PER A ACTUACIONS DE RECUPERACIÓ DE RIBERES I DE MILLORA DE L'ESTAT ECOLÒGIC EN ZONES HUMIDES AMB ACORDS DE CUSTÒDIA DE L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA

OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ
Inversions per a la realització d'actuacions de recuperació de riberes amb acords de custòdia fluvial i les actuacions en zones humides amb acords de custòdia amb l'objecte de millorar el seu estat ecològic, que es realitzin al districte de conca fluvial de Catalunya.
Consulteu les bases de la convocatòria on hi trobareu informació detallada del tipus d’accions a ser subvencionades.

DESPESES SUBVENCIONABLES
Entre d’altres, es pot incloure el cost previst de la redacció de la documentació tècnica necessària per a l’execució de l’actuació (màx. 15% del cost total de l’actuació).

 Les despeses per a la realització d’accions de divulgació i difusió dels valors naturals i/o de les actuacions realitzades en la millora del medi fluvial o en zones humides (màx. 5% del cost total de l’actuació).

BENEFICIARIS
- Les administracions i les associacions, fundacions i altres entitats sense afany de lucre que formin part de la Xarxa de Custòdia del Territori,
 - Les entitats inscrites al Registre d'Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat, i
 - Les entitats sense ànim de lucre que tinguin entre els seus objectius la recuperació o conservació d'ecosistemes fluvials o zones humides.

A TENIR EN COMPTE
Les entitats sol·licitants han d'haver signat un acord de custòdia amb la persona titular o propietària de la zona on s'hagi de desenvolupar l'actuació objecte de subvenció, i/o un conveni de custòdia amb l'Agència Catalana de l'Aigua en el cas que l'actuació s'hagi de realitzar dins del domini públic hidràulic, o ha de fer efectiva la seva signatura en un termini màxim de quatre mesos a comptar a partir de l'endemà de la data de publicació de la resolució d'atorgament de la subvenció. L'incompliment d'aquesta condició suposa la revocació total de la subvenció.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR
Entre d’altres, caldrà presentar:

 - Memòria detallada de l'actuació o de les actuacions a realitzar de manera relacionada, documentació fotogràfica de l'estat actual, plànols detallats (inclosos els cadastrals), plec de prescripcions, estudi de seguretat i salut específic de les actuacions a realitzar (quan l'actuació ho requereixi). La memòria ha de tenir correspondència amb el Programa d'acció dels acords de custòdia en vigor o que es formalitzin en el futur
- Desglossament del pressupost de l'actuació sol·licitada en funció de les diferents fases d'execució, tot diferenciant la part subvencionable, de la part no subvencionable, i previsió d'execució per períodes
- L'acord de custòdia del territori formalitzat amb la persona titular o propietària, o proposta d'acord per ser formalitzat dins del termini establert a la base 3.2. En el cas que s'hagi signat un conveni de custòdia del territori amb l'Agència Catalana de l'Aigua, és suficient amb la referència del conveni i la data de signatura.
- Un pla de manteniment i seguiment de l'actuació que inclogui la verificació específica dels efectes derivats de l'actuació de millora o restauració, amb el compromís explícit de l'entitat de dur a terme les mesures que s'hi prevegin amb caràcter periòdic fins que es consideri garantida la supervivència i/o conservació de l'objecte de l'actuació.
 - Un pla de comunicació i divulgació del projecte

IMPORTS I PAGAMENTS
- L'import màxim a subvencionar es correspon amb el 80% de l'import elegible, amb un límit màxim de 100.000 euros.
- El pagament de la subvenció es realitza en dues fases. Un pagament inicial del 30% de l'import de la subvenció en el moment d'inici dels treballs, un cop adjudicada la subvenció. Un pagament final del 70% de l'import de la subvenció en el moment de finalització de les actuacions, prèvia justificació de la correcta finalització d'aquestes.

 Per a més informació consulteu les bases de l’ajut, on trobareu entre d’altres els criteris de valoració dels projectes.
Més, sobre...: aca , finançament , custòdia fluvial
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Últimes Notícies