Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Convocatòria de subvencions per a Projectes d'Especialització i Competitivitat Territorial

Dijous 9 Juny 2016 - 13:44

  
Les sol·licituds han de ser liderades per entitats públiques locals de Catalunya (ajuntaments, consells comarcals) i poden ser entitats sòcies les entitats públiques o privades sense afany de lucre.

Creiem que els projectes de custòdia del territori hi pot tenir encaix a la prioritat d’equilibri territorial. A continuació us facilitem més informació:

 

El Departament de Governació, Administracions públiques i habitatge selecciona Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) i la concessió de subvencions en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

Què són els PECT (Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial)

El Programa operatiu d'inversió en creixement i ocupació FEDER de Catalunya 2014-2020  prioritza les inversions en els àmbits de la innovació i el coneixement, el dinamisme empresarial i l'economia verda, i contribueix a quatre prioritats transversals, que també són clau per assolir els objectius 2020: equilibri territorial, internacionalització, ocupació i especialització intel·ligent.

En aquest context s'ha definit un marc pel desenvolupament d'iniciatives articulades i impulsades des de l'àmbit local que contribueixen, des del territori, a l'assoliment dels objectius de Catalunya per al 2020. Els Projectes d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) articulen un conjunt d'operacions, amb un fort component d'innovació, per a la transformació econòmica del territori i, en definitiva, per generar activitat econòmica sostenible i llocs de treball.

Els PECT:
a) Contribueixen a les prioritats i als objectius de la RIS3CAT. El seu disseny és coherent amb un o més dels quatre objectius de la RIS3CAT: àmbits sectorials líders, activitats emergents, tecnologies facilitadores transversals i entorn d’innovació.

b) Contribueixen, mitjançant la implementació dels seus projectes, a les prioritats del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. Els projectes han de prioritzar necessàriament l’eix prioritari 1 (Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació) i es poden emmarcar en els eixos prioritaris 1, 2, 3, 4 o 6. També han de contribuir, en la mesura que sigui possible, a les prioritats transversals del PO FEDER de Catalunya 2014-2020: equilibri territorial, internacionalització, ocupació i especialització intel·ligent. Com a mínim, han de contribuir a dues d’aquestes prioritats.

c) S’emmarquen en una estratègia regional prèviament definida i han de tenir un impacte en la competitivitat del territori, com a mínim amb la implicació d’un àmbit sectorial líder destacat al territori.

d) Defineixen un màxim de tres eixos prioritaris. Els projectes, les operacions i les actuacions han de ser realistes i concrets, i han de tenir una vinculació clara i demostrable en el territori.

e) Es fonamenten en els actius i les capacitats del territori (teixit productiu, recursos i capacitats tècniques i personals) i compten amb la participació del teixit social i econòmic.

D’entre els eixos prioritaris destaquem:

Eix prioritari 6. Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos
PI 6.3. La conservació, la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni natural i cultural.

OE 6.3.1. Promoure la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni cultural

OE 6.3.2. Protecció, desenvolupament i promoció de les àrees naturals, en particular les d'interès turístic.

PI 6.4. La protecció i el restabliment de la biodiversitat i del sòl i el foment dels serveis dels ecosistemes, inclusivament a través de Natura 2000 i d'infraestructures ecològiques.

OE 6.4.1. Fomentar la gestió, la protecció i el manteniment del sòl, d'espais naturals i la seva biodiversitat, en particular els protegits, incloent-hi mesures per pal·liar els problemes d'erosió, salinització, desertificació, desforestació i baix nivell de matèria orgànica en el sòl.

Per a aquesta convocatòria es destina un import global màxim de subvenció de 50.000.000 d’euros, els quals provenen del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

El PECT ha de presentar un pressupost amb una despesa elegible mínima d'1.000.000 d'euros i màxima de 5.000.000 d'euros. La subvenció màxima és del 50% de la despesa elegible, amb una subvenció màxima de 2.500.000 euros,

La convocatòria destina un import de fins a 20.000.000 d’euros per als PECT de l’àmbit metropolità de Barcelona i un import de fins a 30.000.000 d’euros per als PECT de fora de l’àmbit metropolità de Barcelona.

A tenir en compte: el PECT ha d'estar format per un mínim de 4 membres.

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 5 de maig de 2016 i finalitza el 5 de setembre de 2016. 

Per a més informació us recomanem que consulteu el DOGC Núm. 7113 - 4.5.2016 , disponible en el següent link:
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7113/1491582.pdf
 
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Últimes Notícies