Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Convocatòria de subvencions per a la realització d'actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques en tram urbà

Divendres 14 Novembre 2014 - 16:42

 
Objecte de la subvenció
Propostes d’actuacions que compleixin les condicions que preveu l’annex I d’aquestes bases, que consisteixen en la gestió de la vegetació de ribera i la neteja dels elements vegetals que es poden acumular a l’espai fluvial per motius naturals, en trams urbans de lleres públiques de l’àmbit
territorial del Districte de conca fluvial de Catalunya.
L’atorgament de la subvenció dóna lloc a l’execució de l’actuació per part de l’Agència Catalana de l’Aigua, mitjançant Forestal Catalana, SA, assumint el 80% del cost total de l’actuació.

Beneficiaris
Poden sol·licitar la subvenció els municipis pel terme dels quals transcorri almenys una llera pública
pertanyent a l’àmbit territorial del Districte de conca fluvial de Catalunya.

A tenir en compte
 En cas que la realització de les actuacions previstes pugui produir qualsevol tipus d’afecció a finques privades, cal aportar la relació de finques afectades i la seva delimitació en el plànol cadastral corresponent, així com l’autorització expressa i per escrit dels/de les propietaris/àries afectats/ades, amb fotocòpia del seu NIF i, si escau, la de les altres persones titulars de drets sobre les finques, o quan s’escaigui, acord de custòdia que prevegi explícitament l’acceptació.

Imports
L’import total de les subvencions, corresponents al 80% de l’import de les actuacions a executar, és de tres-cents mil euros (300.000 €) més IVA.  L’import màxim de l’actuació a executar per part de l’Agència Catalana de l’Aigua és de 15.000 euros per actuació, del qual l’Agència assumeix el finançament d’un percentatge del 80%

Data límit per presentarse
Les entitats sol·licitants poden presentar la sol·licitud i la documentació en un termini de dos mesos a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (7 de novembre de 2014).

Per a més informació consulteu les bases de la convocatòria (RESOLUCIÓ TES/2465/2014, de 23 d'octubre. Publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6745 - 7.11.2014).

 
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Últimes Notícies