Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Convocatòria d'ajuts 2011 de Fundación Biodiversidad

Dijous 3 Febrer 2011 - 10:59

Data límit de presentació de sol·licituds: 31 d’agost de 2011
Fundació Biodiversidad ha obert la seva convocatòria anual d’ajuts a persones jurídiques (entitats) per a la realització d’activitats en l’àmbit de la Biodiversitat, el Canvi Climàtic i el Desenvolupament Sostenible.

Podeu veure les Bases completes a través d'aquest enllaç.

Data límit de presentació de sol·licituds - 31 d’agost de 2011

La presentació de propostes és en règim de concurrència competitiva, i amb resolucions parcials successives (amb el termini mínim d'un mes a partir de la convocatòria) fins a esgotar la dotació econòmica prevista. Per tant, podeu presentar les vostres propostes des d'avui mateix (i fins el 31 d'agost com a molt tard) tenint en compte que com més trigueu a presentar-les més possibilitats hi haurà de que la dotació econòmica s'esgoti.

Objecte de les ajudes - només aquelles activitats que tinguin una relació directa amb les Línies Estratègiques que integren el Pla d'Actuació aprovat  anualment pel Patronat de la FB, i que són les següents:

- Conservació del patrimoni natural i de la biodiversitat.
- Desenvolupament sostenible del medi rural.
- Lluita contra el canvi climàtic.
- Conservació del medi marí.
- Cooperació internacional al desenvolupament sostenible

En el document de convocatòria trobareu més detalls sobre els programes específics per a cada línea d'actuació.

Import global de l’ajut - 4.550.000 €. Cada sol·licitud no podrà superar els 120.000 €. L’import màxim de l’ajut concedit no podrà superar el 70% del total del pressupost del projecte presentat.

A tenir en compte
- Un mateix projecte no podrà participar en diferents Línies. La pròpia entitat haurà de decidir la Línia que consideri més s'ajusta a les finalitats i objectius de l'activitat a realitzar.
- Els projectes podran ser cofinançats per qualsevol entitat pública o privada.
- Els beneficiaris podran subcontractar parcialment l'activitat objecte de l'ajut sempre que el percentatge no excedeixi del 50% de l'import de l'activitat.

Quines accions s’hi poden presentar
- Realització de tot tipus d'estudis, projectes i treballs relacionats amb la biodiversitat, el medi ambient i el desenvolupament sostenible.
- Realització de projectes de cooperació internacional a la sostenibilitat del desenvolupament.
- Promoció i organització de conferències, xerrades, exposicions, congressos, debats, programes de sensibilització i educació ambiental. Formació ambiental dels diferents col lectius de la societat.
- Realització, promoció i difusió de tot tipus de publicacions, sobre temes ambientals, en qualsevol suport.

Documentació a presentar
a) Formulari de sol licitud, Aquest formulari s'ha de presentar segons el model oficial que es detalli en cada convocatòria, que es trobarà disponible per als interessats, juntament amb la resta dels models d'annexos, a l'adreça www.fundacion-biodiversidad.es
b) Memòria descriptiva de l'entitat.
c) Memòria del projecte per al qual es demana l'ajut
d) Pressupost detallat de les accions a desenvolupar
e) Declaració sobre altres ajudes, col.laboracions o subvencions sol.licitades o concedides per altres administracions, ens públics o privats, nacionals o internacionals, per a la realització de la activitat

Despeses que es poden presentar
Costos de personal de l'entitat, material fungible, arrendaments d'instal lacions i de material inventariable, despeses generals i / o indirectes, despeses de desplaçament i dietes de personal involucrat en les activitats objecte d'ajuda, despeses de publicitat

Models de documents
Els sol licitants han d'omplir aquest formulari en línia, amb totes les dades requerides. En acabar d'emplenar, rebran un correu electrònic a l'adreça indicada amb un codi de verificació, que serà demanat en l'annex I.

• Annex I. Model de sol.licitud
• Annex II. Memòria de l'entitat
• Annex IIb. Memòria de les contraparts
• Annex III. Memòria de l'activitat
• Annex IV. Declaració d'altres ajudes

Podeu trobar tots els models d'annexes a la seva web.
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Últimes Notícies