Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Des de les ciutats

Dijous 1 Març 2018 - 17:31

  
Les ciutats són l’àmbit territorial menys explorat des de la conservació a Catalunya. Les entitats naturalistes rarament s’hi senten atretes: l’asfalt inert, el soroll desmesurat o la il·luminació excessiva fan difícil imaginar-hi un projecte amb impacte significatiu. Tot i  així, la XCT reconeix que les àrees urbanes ben gestionades poden aportar oportunitats, i no només amenaces, a la biodiversitat.
 
Una infraestrctura verda sòlida i mantinguda al llarg del temps proporciona importants serveis ecosistèmics per la ciutat i pels seus  usuaris. Per una banda,  redueix el risc d’inundacions, evita l’erosió del sòl, regula la temperatura i optimitza l’ús de recursos hídrics.  A més, determinades espècies de fauna i flora  tenen  paper clau en la prevenció de plagues i malures. Aquests beneficis augmenten la resiliència de les ciutats davant de diverses amenaces, tals com les provocades pel canvi climàtic i, de retruc, milloren la salut de les persones que viuen a les ciutats (que , per cert, són moltes!).

Les ciutats són ecosistemes extremadament heterogenis, i el conjunt d’hàbitats que les conformen, si bé són hostils per moltes espècies, proporcionen una gran diversitat de nínxols ecològics. El conjunt de beneficis potencials  ens indica que, per conservar la biodiversitat d’una manera integral, cal incorporar també els ecosistemes urbans en les estratègies de conservació.

Ara bé, per tal de fomentar eficaçment la biodiversitat a les ciutats, cal abans entendre com funcionen els ecosistemes urbans i com són influenciats per les característiques dels espais destinats a la infraestructura verda:  tipologia, superfície,  connectivitat... Els espais verds de moltes ciutats estan sotmesos a diverses pressions que condicionen la biodiversitat autòctona, tals com la freqüent proximitat a espècies exòtiques típicament utilitzades en jardins. A més, qualsevol espai verd urbà  és altament vulnerable a canvis en el planejament urbanístic i està directament exposat a factors determinants, com la gentrificació, l’especulació o la contaminació. Si ens proposem identificar nous terrenys urbans que podrien ser destinats a l’infraestructura verda, sovint observarem que són de petites dimensions i adjacents a altres propietats de variada tipologia (carrers, escoles, hospitals, habitatges…).  Cal sumar-hi, a més, una gran varietat d’actors implicats: veïns i veïnes de variada tipologia, administració pública, turistes, animals domèstic, comerciants... Tot plegat, de ben segur, dificulta la intervenció eficaç en els espais verds.
 
Si aquests i altres factors es tenen en consideració, les ciutats poden arribar a acollir espècies i hàbitats d’interès.  Els ajuntaments disposen de competències directes en el disseny i gestió del verd urbà però, dit això, cal acceptar que la presa de decisions a les ciutats pot esdevenir realment lenta i feixuga. En aquest sentit, la custòdia del territori esdevé una estratègia clau per enfortir la infraestructura verda urbana. Per una banda, pot complementar les accions de les administracions públiques i agilitzar els processos. Per l’altra, aporta un valor afegit, implicant a una gran varietat d’actors i facilitant la intervenció en nous espais (com la propietat privada). A més, els acords de custodia urbana donen solidesa i seguretat als projectes de conservació o foment de la biodiversitat, tot assegurant el termini d’execució necessari.

Per tots aquests motius, la XCT es proposa impulsar activament la biodiversitat de les ciutats al llarg d’aquesta temporada, tot posant a prova un model de custòdia urbana. Pot consultar aquest enllaç per saber-ne més!
 
La població humana urbana és ja la majoria i s’estima que, l’any 2050, dos terços de la població mundial viuran a les ciutats. Les metròpolis d’avui són els principals focus de producció, de canvi social i de innovació científica i tecnològica. Però, ara per ara, la urbanització genera grans desigualtats socials i greus problemes mediambientals. Serem capaces de revertir la situació? La infraestructura verda hi jugarà un paper real o es perdrà entre blocs de pisos i carrers transitats?


 
Més, sobre...: custodia urbana , opinió , conservacio
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies