Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Convocatòria de subvencions destinades als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014 -2020 per l'any 2018

Divendres 3 Novembre 2017 - 10:44

  
La Convocatòria de subvencions destinades als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operacions 04.04.01 i 07.01.01) per a l'any 2018.

El passat 26 de juliol ja es van publicar les bases dels ajuts. Tal i com us vam avançar en el seu moment, en anys anteriors només podien sol·licitar-se dins d’espais naturals protegits o zones de l’inventari de zones humides, i que a partir d’aquesta convocatòria, es podran demanar també a tot el territori de Catalunya, fora d’espais protegits (àmbit 4).

La convocatòria que s'acaba de publicar detalla la següent informació: 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 1 mes des de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC (publicat a 10 d’octubre de 2017).

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES
Operació 04.04.01 - actuacions de condicionament, restauració i millora del patrimoni i els valors naturals i de les subvencions per a actuacions de condicionament i inversions en infraestructures vinculades als usos públics. Les actuacions concretes les trobareu descrites a l’Annex 2 de la convocatòria. Entre d’altres s’inclouen maneig d’hàbitats naturals i seminaturals mitjançant l’ús de la ramaderia i el pasturatge; actuacions de conservació d’hàbitats naturals i seminaturals, i de les espècies de fauna i flora; obertura de nous senders; instal·lació i condicionalment de tanques, passeres de fusta, etc..; instal·lació i condicionament d’observatoris de fauna, pantalles, etc..

Operació 07.01.01 - actuacions d'educació i divulgació dels valors ambientals i del patrimoni cultural inmaterial. Entre d’altres, les actuacions subvencionables són edició de materials comunicatius, millores de pàgines web, despeses de difusió d’activitats socials lúdiques i formatives diverses, despeses d’adquisició de material educatiu i divulgatiu inventariable (plafons expositius, etc..).

Les subvencions que preveu aquesta Resolució tenen caràcter de cofinançades pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) d'acord amb el que preveu el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

QUANTIA: 4.500.000 euros. El pagament de la subvenció s'efectua un cop la persona beneficiària ha justificat.

DISTRIBUCIÓ DE LA QUANTIA
Àmbit territorial 1 - subvencions als espais naturals de protecció especial: 64% (2.895.000 euros) a càrrec de les dues operacions:
- 04.04.01: 2.645.000 euros
- 07.01.01: 250.000 euros

Àmbit territorial 2: subvencions als espais del PEIN: 27% (1.205.000 euros a càrrec de l'operació 04.04.01).

Àmbit territorial 3: subvencions a les zones humides: 4% (200.000 euros a càrrec de l'operació 04.04.01).

Àmbit territorial 4: subvencions a hàbitats i espècies protegides, singulars o amenaçades en àmbits territorials no inclosos als àmbits territorials 1, 2 i 3: 4% (200.000 euros a càrrec de l'operació 04.04.01).

S'estableix un import màxim de les subvencions de 50.000 € per a tots els beneficiaris (ens locals, consorcis de gestió d'espais naturals que formen part del sector públic de la Generalitat de Catalunya, persones jurídiques i persones físiques).

L'import mínim subvencionable es fixa en 2.000 €, per sota del qual no s'atorga cap subvenció, a excepció de les subvencions al maneig d'hàbitats mitjançant l'ús de la ramaderia i el pasturatge atorgats a l'empara de l'operació 04.04.01, pel qual es fixa l'import mínim en 1.000 €.

COM PRESENTAR-S’HI
a) En el cas d'ens locals i consorcis de gestió d'espais naturals que formen part del sector públic de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l'extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT.

b) En el cas de persones jurídiques, per via telemàtica, utilitzant la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya i a través del Registre electrònic de la Generalitat de Catalunya. La sol·licitud s'ha d'emplenar en el formulari normalitzat que es pot descarregar des de l'adreça electrònica següent: http://tramits.gencat.cat.

c) En el cas de persones físiques, preferentment per via telemàtica, utilitzant la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya i a través del Registre electrònic de la Generalitat de Catalunya. La sol·licitud s'ha d'emplenar en el formulari normalitzat que es pot descarregar des de l'adreça electrònica següent: http://tramits.gencat.cat.

Termini per executar de les actuacions: finalitza el 15 d’octubre del 2018

A l’ORDRE TES/171/2017, que es va publicar el passat 26 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operacions 04.04.01 i 07.01.01) es detalla més informació sobre aquestes subvencions:

PERSONES BENEFICIÀRIES
Poden optar a les subvencions regulades en aquestes bases els ens locals, les persones físiques, les persones jurídiques sense ànim de lucre (associacions i fundacions) i les persones jurídiques amb ànim de lucre. També poden ser persones beneficiàries els consorcis de gestió d'espais naturals protegits que formin part dels ens del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

Les persones físiques o jurídiques poden sol·licitar la subvenció quan siguin:
a) Propietaris o copropietaris titulars dels drets de propietat, titulars de servituds i usufructuaris.

b) Arrendataris de terrenys i d'explotacions agràries, ramaderes i forestals (incloent parcers, masovers i titulars de drets de pastura) establerts segons la Llei 1/2008, de contractes de conreu, i amb contracte degudament formalitzat.

c) Titulars de convenis, acords i contractes públics o privats amb el propietari dels terrenys o el titular dels drets reals. També, titulars d'acords de custòdia, ja siguin subscrits basant-se en l'article 563-1 i següents del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, que regula els drets reals d'aprofitament parcial; o bé els subscrits basant-se en l'article 40 de la Llei 1/2008, de contractes de conreu.

Així mateix, totes les persones beneficiàries poden sol·licitar subvencions per a actuacions en terrenys de domini públic hidràulic o maritimoterrestre sempre que disposin de l'autorització de l'administració competent.

QUANTIA
- La quantia de la subvenció a atorgar a la persona beneficiària es determina basant-se en l'aplicació d'un percentatge que és del 70% o del 90% de la despesa subvencionable o elegible en funció de la puntuació que hagi obtingut l'actuació proposada per la persona beneficiària.
- Les persones beneficiàries poden subcontractar les actuacions objecte de la subvenció fins un màxim del 50%.

DOCUMENTS A PRESENTAR
Entre d’altres cal presentar:
- Memòria descriptiva detallada i justificativa de l'actuació incloent-hi les dates d'inici i finalització previstes i el lloc de realització de l'actuació.
- Pressupost complet i detallat de l'actuació en el qual figurin totes les despeses i els ingressos previstos, la quantia de la subvenció que se sol·licita i el detall de les fonts de finançament.
- Mapa topogràfic o ortofotomapa, en una escala adequada que permeti identificar clarament l'àrea de l'actuació per les quals se sol·licita la subvenció.

Podeu consultar tota la informació detallada aquestes bases (publicades a 26 de juliol de 2017) a través d'aquest link.  

Podeu consultar la informació de la convocatòria (publicada al DOGC Núm 7471, de 10 d'octubre del 2017) a través d'aquest link
 
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies