Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

La nova llei de voluntariat de Catalunya i les entitats de custòdia

Dijous 6 Març 2014 - 13:08

Des del passat 13 de gener, el projecte de llei de voluntariat de Catalunya està en tràmit al Parlament pendent del debat i la posterior l’aprovació.

Aquesta llei sorgeix de la demanada del tercer sector de protegir el model històric de voluntariat català, basat en un teixit associatiu sense afany de lucre múltiple i divers amb un col·lectiu de voluntaris al seu darrere que fan una tasca imprescindible. Generalment, en aquest model, les entitats han estat creades per voluntaris que, en un moment donat, poden cedir implicació a treballadors, sense que aquests voluntaris es desentenguin de les entitats. Amb aquesta nova normativa es pretén sortir al pas d’un altre model, que s’està estenent en altres llocs, en què el voluntariat deriva de l'administració o de simples ciutadans organitzats.

Tot i que Catalunya va ser la primera Comunitat autònoma amb un marc normatiu sobre el voluntariat, amb la Carta del Voluntariat de Catalunya, de 1996, i la creació de l’INCAVOL, des del 2004 Catalunya no té més marc legal de referència que la llei estatal de voluntariat. De manera que, tot i ser pionera en aquest camp, és actualment l’única comunitat autonòmica, juntament amb Cantàbria, que no disposa de regulació pròpia.

Els principals punts d’aquesta nova llei, de la qual el preàmbul és més extens que l’articulat, són:
- Definició de voluntariat, classificació dels tipus de voluntariat i definició de voluntari/a
- Protecció del model català de voluntariat
- Reconeixement legal a la figura del voluntariat i la participació en les decisions
- Obligació de tenir un pla de formació i un d’acollida de voluntariat
- Carta de compromís del voluntari
- Garantia de qualitat del voluntari, de l’entitat i de l’usuari final

Un dels aspectes que més pot afectar a les entitats membres aquesta nova llei, a banda de les noves obligacions com ara el pla de formació o d’acollida que moltes entitats ja tenen, és la pròpia definició de voluntariat i voluntari/a. El nou reglament exclou de la seva legislació els voluntaris dependents de les administracions públiques. Així doncs, només considera voluntariat aquelles accions relacionades amb entitats sense afany de lucre i el defineix com a una de les múltiples formes de participar de la ciutadania. D’aquesta manera diferencia el voluntariat d’una acció voluntària, amb la qual també comparteix la voluntat, la solidaritat i la gratuïtat.

Consegüentment, les entitats locals, com ara municipis i consorcis, membres de la xct, es veuran obligats a fer un replantejament del seus programes de voluntariat, que en alguns casos pot passar per un canvi de denominació, a falta de legislació que reguli altres figures de participació.

En resum, la nova llei vol i fomentar, promoure, reconèixer i protegir el voluntariat com a agent de transformació social en el marc del model català de voluntariat, garantir una qualitat del voluntariat i posar límits a la definició de voluntariat.


Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies