Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Ajuts pel finançament d'actuacions en els espais naturals protegits de Catalunya

Dimecres 12 Desembre 2012 - 16:49


S'ha publicat l'ORDRE AAM/388/2012, de 23 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al finançament d'actuacions en els espais naturals protegits de Catalunya i es convoquen els corresponents a l'any 2013.

El termini de sol·licitud: 30 de gener de 2013. Consulteu l'enllaç per trobar més informació sobre els ajuts i la seva sol·licitud.

Beneficiaris d'aquests ajuts: ens locals, entitats sense finalitat de lucre, empreses, particulars, i agrupacions dels anteriors. En termes de custòdia del territori l'ordre esmenta que poden ser directament beneficiaris dels ajuts els titulars de qualsevol dret real, incloent expressament el d'aprofitament parcial i qualsevol dret real atípic amb objectiu de custòdia del territori. I també d'arrendaments tant de conreu com específics de conservació i custòdia de l'art. 40 de la LCC, però en aquest darrer cas només per a les actuacions de tipus 1. Consulteu l'article 3 per a més detalls.

L’objectiu dels ajuts és finançar actuacions per a la conservació, millora i divulgació dels espais naturals protegits de Catalunya, mitjançant l’establiment de tres línies d’ajuts en funció de l’àmbit territorial d’aplicació.

-Línia 1: actuacions en espais naturals de protecció especial (parcs naturals i paratges naturals d’interès nacional).
-Línia 2: actuacions en espais del Pla Espais d'Interès Natural (PEIN) i en espais de la Xarxa Natura 2000.
-Línia 3: actuacions en zones humides (no incloses en espais protegits).

Les actuacions subvencionables, entre d’altres, són:

- La restauració, millora i condicionament del patrimoni i els valors naturals de l’espai (maneig d’hàbitats, eliminació d’espècies invasores de flora i fauna,...).
- El condicionament d’infraestructures vinculades als usos públics de l’espai (obertura de nous senders, instal·lació de tanques i passeres de fusta, instal·lació de senyalització informativa i de guiatge, instal·lació d’observatoris de fauna, habilitació i condicionament de zones d’aparcament de vehicles,...)
- El condicionament d’edificacions d’ús agroramader i d’infraestructures ramaderes fixes (associades a ramaderia extensiva i d’interès per al manteniment del patrimoni natural, com poden ser tancats per al bestiar, pastors elèctrics, mànegues i passos ramaders).
- La divulgació dels valors ambientals i del patrimoni cultural immaterial dels espais.

Per a més informació consulteu la pàgina web específica de l'ajut.
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies