Dret real d’aprofitament parcial :
m. Dret real limitat pel qual una persona té determinats facultats com les de realitzar aprofitaments forestals, pasturar bestiar i ramats, ubicar tanques publicitàries o altres elements a la finca d’un tercer. Aquest és un dret inscrivible al Registre de la Propietat que equival a Catalunya a les anomenades servituds personals del Codi civil espanyol i va ser introduït per a Catalunya per la Llei 22/2001 i posteriorment desenvolupar pel Llibre V del Codi civil de Catalunya. Per la seva flexibilitat, és una figura jurídica idònia per a la custòdia del territori.